fbpx

Активатор за гранулирани торове


Технологията J8PX е разработена с цел да се превърне в активатор за гранулирани торове, който да подобри усвояването на хранителни вещества от растението, да намалява загубите на тор и да подобри растителния метаболизъм. J8PX е покритие за торови гранули, което комбинира комплекс от полезни за растенията и почвата микроби със субстрат от естествени филосиликати и лигносулфонати.

Технологията J8PX съдържа комплекс от три специално подбрани бактерии. Те стимулират растежа на растенията и са с много висока концентрация – 1,0*108 CFU/g.:

Bacillus subtilis S3B1*

Бактерия, която произвежда сидерофори и органични киселини. Повишава наличността на желязо и фосфор. Създава силни колонии в ризосферата и така предоставя здравословна среда за развитие на корените.

Bacillus amyloliquefaciens AGS282*

Бактерия, която произвежда естествени хормони (особено ауксини). Стимулира растежа на растенията и им помага да се справят с абиотичния стрес. Има способността да се размножава много бързо във всички растителни органи и играе ролята на „субстратен конкурент“.

Bacillus licheniformis PS141*

Бактерия, която произвежда естествени хормони (особено гиберелини). Те насърчават вегетативното развитие, особено в ранните етапи на културата, включително в периода на покълването на семената. Освен това има силен обезсоляващ ефект върху почвата.

Обща концентрация от 1,0*108 CFU/g

*Ексклузивен щам, изолиран и регистриран от Agriges в международен референтен микробиален каталог.

Mycorrhizae (Glomus spp.)

Микоризна гъба, която образува симбиотична връзка с корените на повечето култури и така им помага да усвояват по-ефективно фосфора, и ги предпазва от стрес. Стимулира растежа на корените и увеличава усвояването на вода и хранителни вещества. Резултатът е по-малко количество приложени торове.

0,005%

Тези микроорганизми формират ексклузивни щамове, изолирани и регистрирани от Agriges в международен референтен микробиален каталог. Те са спорообразуващи бактерии, способни да оцеляват, да се адаптират и да се развиват при неблагоприятни условияю на околната среда. Това позволява на тази технология да запазва ефективността си в много широк спектър от условия на околната среда.

Как се раждат микроорганизмите на Agriges

Благодарение на сътрудничеството с престижни изследователски центрове и университети, Agriges има възможност да влага в своите продукти най-добрите ризобактерии, стимулиращи растежа. Първата стъпка в процеса по подбора на бактериите е метагеномен анализ на почвени проби от цял свят. Тези почвени проби се изследват за микроорганизми (ДНК секвениране, изолиране на колонии, идентифициране на родове) и се прави оценка на тяхната способност да стимулират растежа. Така Agriges има възможност да подбере само най-добрите бактерии, които да тества допълнително в своите лаборатории: за стабилност на отделните микроорганизми, за съвместимост в колонията и за съвместимост с активните съставки на торовете. В края на този процес Agriges регистрира микроорганизмите в международен референтен каталог.

Естествени филосиликати

J8PX предпазва хранителните вещества в гранулата, като я покрива със слой от естествени филосиликати. Те имат специална силно пореста кристална структура, способна обратимо да абсорбира и десорбира вода и хранителни вещества. Това позволява на покритите гранули да освобождават хранителните вещества постепенно с течение на времето.

Приложението на филосиликати в почвата повишава нейния катионно-обменен капацитет (CEC), който е един от основните механизми на почвата да задържа и предоставя на растенията и микроорганизмите елементи като калций, магнезий, калий и амониев азот. CEC е индекс на потенциалното минерално плодородие на почвата.

Лигносулфонати

Технологията J8PX прилепва плътно към гранулата благодарение на слой, съставен от лигносулфонати. Лигносулфонатите са изключително стабилни естествени вещества, извлечени от растителен лигнин. Те подобряват стабилността на комплекса от микроорганизми, които се съдържат в J8PX. Освен това лигносулфонатите имат способността да комплексират мезо и микроелементите и по този начин осигуряват максималното им усвояване от растението, замествайки обикновените продукти, които съдържат синтетични хелатиращи агенти и са потенциални замърсители.

Как работи технологията J8PX

Микроорганизмите в J8PX подобряват ефективността на усвояване на хранителните вещества, благодарение на способността си да произвеждат органични киселини, фосфатази и сидерофори. Активността на микроорганизмите подпомага разтварянето на хранителните вещества. Освен това те стимулират развитието на растенията и подобряват радикалната морфология чрез производството на фитохормони, които стимулират вегетативния и коренов растеж. В същото време естествените филосиликати абсорбират и десорбират вода и хранителни вещества, за да подобрят ефективността на усвояване на тора и да намалят загубите на хранителни елементи.