ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

 

Комплексните торове са дву- или трикомпонентни торове, които съдържат два или повече макрохранителни елемента – азот, фосфор и калий, и допълнително могат да съдържа вторични хранителни вещества и микроелементи. Когато се прилагат едновременно, хранителните вещества се усвояват много по-ефективно – наличието на N, P и K подобрява усвояването на целия хранителен комплекс и максимизира ефективността му. По този начин се постига балансирано и правилно хранене, което води до подобряване на количе- ството и качеството на реколтата.

16:24+16SO3

NP(S) 16:24(16) е добре балансирана NP-формулация, обогатена със сяра и цинк. Торът съдържа азот в две форми – нитратен, който се усвоява бързо от растенията, и амониев – за по-продължително подхранване. NP 16:24 се прилага предсеитбено или присеитбено, за да подсигури на земеделските култури необходимите хранителни елементи за стартиране на тяхното развитие.

20:25+12SO3

PK (S) 20:25 (12) e балансиранa PK-формулация, която комбинира в една и съща гранула фосфор (P), калий (К) и сяра (S). Този тор е подходящ за запасяващо торене и директно приложение при полски култури, овощни насаждения и зеленчуци.

15:15:15+12SO3

NPK 15-15-15 със съдържание на сяра е отлично балансирана формулация, която предлага равни количества азот, фосфор и калий. Този универсален тор е един от най-често използваните торове по време на сеитба, тъй като той покрива хранителните нужди на културите веднага след сеитбата.

9:18:27+6SO3

Комплексният тор 9-18-27 (6) е NPK тор с високо съдържание на калий и средно съдържание на фосфор. Пропорциите на хранителните вещества в тора – 1:2:3, превръщат този тор в отлично решение за зеленчукови култури, зърнено-житни и маслодайни култури, отглеждани на почви, бедни на калий. 

12:12:17+21SO3

NPK (S) 12-12-17 (21) е универсален комплексен тор, който е подходящ за всякакви култури. Отлично балансираната формулация, в комбинация с високата разтворимост на елементите в тора, задоволяват перфектно нуждите на растенията, осигурявайки им балансирано хранене. 

14-10-16

Формулацията Complex+ 14-10-16 (2-24) с технология X-Tra Efficiency е нова на пазара. Благодарение на огромната си гъвкавост и ефективност предлага на селскостопанските производители рентабилно решение за хранене, подходящо за множество култури.