ГРАНУЛИРАНИ ТОРОВЕ

ТЕХНОЛОГИИ

DAN

Торове с незабавно усвоим азот (DAN) са амониево-нитратни торове, които комбинират предимствата на двете форми на азот, които растенията могат да усвояват директно и незабавно – нитратна и амониева форма.

46, Prill

Urea 46 е тор, който съдържа 46% амиден азот, който трябва да премине през два процеса – на уреаза и на нитрификация, за да бъде усвоен от културата. Този процес е силно зависим от почвата и условията на околната среда – в зависимост от тези фактори торът може да се прилага както при сеитба, така и като допълнително подхранване.

Калциев амониев нитрат 27 (3,5)

CAN 27 (Mg) е универсален тор, подходящ за подхранващо торене на всички култури. Най-честия период на приложение на тора е в края на зимата и началото на пролетта. CAN 27 (Mg) съдържа по равно количество азот в две форми – нитратен азот, който се усвоява незабавно от растенията, и амониев азот, който се усвоява по-бавно и по-продължително във времето.

Амониев сулфат-нитрат 26 (37)

Изключително подходящ за еднократно приложение. ANS 26 съдържа 25% нитратен азот, който се усвоява незабавно от културите и осигурява количеството азот, което е неохбодимо в началото на тяхното развитие. Останалите 75% от азота са в амониева форма, която се нитрифицира постепенно във времето.

Нитратен азот с магнезий 22 (5)

NMg (нитратен азот с магнезий) е тор за подхранващо торене, който съдържа 22% азот. Торът съдържа магнезий, който го прави изключително подходящ за леки и бедни на органична мате- рия почви, както и за почви, богати на калий.