ГРАНУЛИРАНИ ПРЕМИУМ ТОРОВЕ

Smart Energy S21V

N (S) 21•0•0 (60)

Вид: Гранулиран тор

Big-bag: 600 кг

Формулацията Smart Energy® S21V превръща един от най-популярните торове в селското стопанство – амониевият сулфат, в малко по-специален тор, като добавя към него инхибитор на нитрификацията, който значително намалява загубите на азот вследствие на процеждане на нитрати и изпарение на азотен оксид.

В този тор цялото количество на азота е в амониева форма, която се усвоява по-продължително време от растенията. Добре балансираната комбинация между азот и сяра подобрява усвояването и на двата хранителни елемента и гарантира правилното развитие на културите.

Съдържащата се в тора сяра е особено необходима на зърнено-житни и маслодайни култури, тъй като помага за формирането на важни аминокиселини, увеличава съдържанието на сухо вещество, броя на класовете и маслеността. 

При производството на торовете Smart Energy® S21V е използван най-добрият инхибитор на нитрифика- цията на пазара – Vibelsol® на BASF.

Пшеница

Ечемик

Слънчоглед

Царевица

Рапица

10 – 30 кг/дка

10 – 20 кг/дка

20 – 25 кг/дка

20 – 40 кг/дка

20 – 25 кг/дка

СЪДЪРЖАНИЕ

Общ азот (N)

21,0%

Амониев азот
(N-NH4)

21,0%

Серен триоксид (SO3)

60,0%

Vibelsol®

0,6%