fbpx

Какво представляват торовете с контролирано освобождаване?

Терминът тор с контролирано освобождаване (CRF) се определя от ISO като: “Тор, при който се контролира отделянето на хранителни вещества; обявените върху тора скорост, време и температура на отделяне на хранителни вещества трябва да отговарят на реалните такива (ISO 8157: 2015). Тези продукти са създадени, за да задоволяват адекватно специфичните нужди на растенията чрез продължително освобождаване на хранителни вещества по време на вегетацията”. 

Едно единствено и ефективно приложение носи по-голяма стойност при същите разходи

Предимства от включването на торове с контролирано освобождаване във вашата програма за хранене:

 1. Увеличаване на ефективността на усвояването на хран. вещества
 2. Намаляване на загубите на хранителни вещества в околната среда
 3. Предотвратяване на фиксирането на хранителни вещества в почвата
 4. Поддържане или увеличаване на добива с по-ниски торови норми
 5. Едно единствено приложение
 6. Минимално замърсяване на околната среда

Ефективност и устойчивост

Торовете с контролирано освобождаване намаляват загубите на азот от процеждане, изпарение и денитрификация

По-малко загуби от ПРОЦЕЖДАНЕ

Азотът обикновено се „отмива“ от почвата, докато е под формата на урея и нитрити. Прилагането на тор с незабавно освобождаване на азот води до периоди с висока концентрация на този елемент в почвата. Тъй като растенията не могат да поемат повече от необходимия им азот, излишъкът се процежда в почвата. Торовете с контролирано освобождаване решават този проблем, като осигуряват постепенно отделяне на азот, според нуждите на растението.

Опит – E-max спрямо конвенционален азотен тор; тест на процеждането 

Опитът е извършен през 2015 г. в Университет на Пиза (Италия), под ръководството на проф. Пардоси.

Третирания:

 • Конвенционален азотен тор
 • Азотен тор, смесен с 20% E-Max гранули, 3-4 месечни
 • Азотен тор, смесен с 40% E-Max гранули, 3-4 месечни

Процеждане на азот с E-Max гранули:
до 55% по-малко в сравнение с конвенционален тор

По-малко загуби от ИЗПАРЕНИЕ

Загубите от изпарение на амоняк възникват, когато карбамидните торове се прилагат повърхностно и взаимодействат директно с въздуха. Скоростта на изпарение зависи от влажността, температурата и повърхностното рН на почвата. Ако почвената повърхност е влажна, водата се изпарява във въздуха, съединявайки се с амоняка. Температури над 10 ° C и pH по-високо от 6.5 значително увеличават скоростта на преобразуване на уреята в амоняк.

Торовете с контролирано освобождаване намаляват изпарението, като ограничават взаимодействието на азота с въздуха чрез специалното покритие на торовите гранули.

По-малко загуби от ДЕНИТРИФИКАЦИЯ

Денитрификацията се случва, когато в почвата няма достатъчно кислород (O2) за нуждите на бактериите и микроорганизмите в нея. При липса на кислород микроорганизмите усвояват кислорода от нитратите, произвеждайки азотен газ (N2) или диазотен оксид (N2O), които се изпаряват от почвата. Условия, които насърчават денитрификацията, са влажни почви, уплътняване и високи температури.

Торовете с контролирано освобождаване решават този проблем чрез:

 • Постепенно освобождаване на N, което свежда до минимум времето, през което азотът е в свободно състояние в почвата преди усвояването му от растението
 • Намалено уплътняване на почвата благодарение на по-малкия брой обработвания на полетата с техника 

Технология за освобождаване

Нова технология за покриване на гранули от ICL Specialty Fertilizers

Технология за освобождаване E-Max е полимерно покритие, което подобрява ефективността на усвояване на хранителните елементи. Освобождаването на елементи се активира от влагата и температурата, което позволява да се предвиди неговата продължителност.

Под въздействието на почвената температура влагата започва да прониква през полу-пропускливото покритие E-Max и разтваря хранителното ядро.

Навлизането на влагата и разтварянето на ядрото води до нарастване на осмотичното налягане вътре в гранулата.

Осмотичното налягане кара хранителния разтвор да излиза навън през микроскопичните пори в E-Max покритието.

Осмотичното налягане кара хранителния разтвор да излиза навън през микроскопичните пори в E-Max покритието. Хранителните вещества са напълно отделени и E-Max покритието се разпада в почвата.

Уникални характеристики на технологията за освобождаване E-Max

Сравнително високо хранително съдържание

Тънкото покритие позволява почти пълно запазване на качествата и състава на суровините:

 • Непокрита урея – 46% N
 • Покрита урея Agrocote Max 2-3 месеца – 44% N

Възможност за покриване на различни торове

 • Хигроскопични
 • С неправилна форма

Висока устойчивост

 • Качеството не се влияе от транспортирането, манипулирането и т.н.
 • Дори при най-тънкото покритие
 • Позволява блендиране на други места за производство

Наблюдение под електронен микроскоп

Технологията за освобождаване E-Max позволява създаване на торове с различни периоди и профили

Чрез промяна на дебелината на покритието могат да бъдат произведени E-Max гранули с продължителност на освобождаването до 5-6 месеца. Това дава възможност да се доставя азот на различни култури с едно единствено основно торене.

Поведение при различни температури

Декларираната върху торбите продължителност на освобождаване е при температура на почвата от 21⁰ C. Тази продължителност се променя при различна температура на почвата – тя ще е по-малка при по-висока температура и по-голяма при по-ниска температура. Важно е да имате това предвид, когато избирате подходящия за вас продукт.

Защо да използвате технологията за освобождаване E-Max

 1. Най-новото полимерно покритие на ICL, приложено върху един елемент (N)
 2. Силно и трайно покритие
 3. Ясна скорост на освобождаване при различни температури
 4. Механизъм за освобождаване, който зависи само от влажност и температура
 5. Конкурентна цена

Методи на приложение – как да прилагате продукта?

Приложение на лехите

Приложение в редовете

Приложение чрез разпръскване

Тест с торовнасяне чрез разпръскване – Agrocote Max

Опитът, проведен в Холандия в сътрудничество с R&D Strooier Afstel & Advies, потвърждава добро разпръскване с препокриване с Agrocote Max 44-0-0, 2-3 месеца (100% покрит N) при 36 метра, с коефициент на вариране 8.1 и добро разпръксване до 40 метра.

Тест с торовнасяне чрез разпръскване – Agromaster

Опитът, проведен в Холандия в сътрудничество с R&D Strooier Afstel & Advies, потвърждава отлично разпръскване с препокриване с Agromaster 10-5-23+5MgO, унифициран бленд от защитен азот (61%) и комплексен тор, с коефициент на вариране 6.1 и добро разпръксване до 40 метра.